Câu hỏi

Vai trò của cân bằng tải trong Kubernetes như thế nào?

Câu trả lời

Load balancer (cân bằng tải) là một cách để phân phối lưu lượng trên nhiều server, nó hữu ích cho việc đảm bảo ứng dụng luôn khả dụng với người dùng.

...

Bạn cần đăng nhập để xem