Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

Câu trả lời

Các cách khác nhau để làm điều đó:

  • nodeName: chỉ định tên của nút trong cấu hình thông số POD, nó sẽ cố chạy POD trên nút đã chỉ định.
  • nodeSelector: Gán một nhãn cụ thể cho nút có tài nguyên đặc biệt và sử dụng cùng một nhãn trong thông số POD để POD sẽ chỉ c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

middle

Làm sao để chạy Kubernetes cục bộ?

middle

Ingress Default Backend là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào