Câu hỏi

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

Câu trả lời

Các cách khác nhau để làm điều đó:

  • nodeName: chỉ định tên của nút trong cấu hình thông số POD, nó sẽ cố chạy POD trên nút đã chỉ định.
  • nodeSelector: Gán một nhãn cụ thể cho nút có tài nguyên đặc biệt và sử dụng cùng một nhãn trong thông số POD để POD sẽ chỉ c...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

junior

Cấu hình TLS với Ingress?

entry

What is Kubernetes? Why organizations are using it?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào