Câu hỏi

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Các cách khác nhau để làm điều đó:

  • nodeName: chỉ định tên của nút trong cấu hình thông số POD, nó sẽ c...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển tiếp cổng '8080 (container) -> 8080 (service) -> 8080 (ingress) -> 80 (browser) và nó có thể được thực hiện như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

Xem câu trả lời detail

Cách khắc phục sự cố nếu POD không lên lịch

Xem câu trả lời detail

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Xem câu trả lời detail