Câu hỏi

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Câu trả lời

  • Quy trình cài đặt của K8s rất phức tạp nhưng nếu nó được cài đặt một lần thì cụm này r...
Bạn cần đăng nhập để xem