Câu hỏi

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Câu trả lời

  • Quy trình cài đặt của K8s rất phức tạp nhưng nếu nó được cài đặt một lần thì cụm này rất mạnh mẽ. Mặt khác, quá trình cài đặt Docker Swarm rất đơn giản nhưng cụm không mạnh mẽ chút nào.
  • Kubernetes có thể xử lý quy mô ...
Bạn cần đăng nhập để xem