Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

File cấu hình triển khai bên dưới nghĩa là gì?

spec:
 containers:
  - name: USER_PASSWORD
   valueFrom:
    secretKeyRef:
     name: some-secret
     key: password

Câu trả lời

Giải thích

Biến môi trường USER_PASSWORD sẽ lưu giá trị từ khoá mật khẩu được gọi t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
 name: someapp-ingress
spec:
junior

How can containers within a pod communicate with each other?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào