Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:

Câu trả lời

Thực hiện:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: someapp-ingress
spec:
 rules:
 - host: my...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

middle

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

middle

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào