Câu hỏi

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:

Câu trả lời

Thực hiện:

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: someapp-ingress
spec:
 rules:
 - host: my...
Bạn cần đăng nhập để xem