Câu hỏi

Operator là gì?

Câu trả lời

"Các operator là mở rộng phần mềm cho K8s sử dụng các tài nguyên tùy chỉnh để quản lý các ứng dụng và c...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

junior

What does a Pod do?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào