Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Cấu hình TLS với Ingress?

Câu trả lời

Thêm tls và secretName:

spec:
 tls:
 - hosts:
  ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

entry

Các kiểu dịch vụ K8 nào khác nhau chạy trên một nút?

junior

Tại sao lại cần Operator?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào