Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Ingress Default Backend là gì?

Câu trả lời

Nó chỉ định những gì cần làm với một yêu cầu đến cụm Kubernetes không được ánh xạ tới bất kỳ backend nào, tức là phải làm gì khi không có quy tắc nào được xác đị...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

senior

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

junior

What is a Kubernetes Cluster?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào