Câu hỏi

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển tiếp cổng '8080 (container) -> 8080 (service) -> 8080 (ingress) -> 80 (browser) và nó có thể được thực hiện như thế nào?

Câu trả lời

Ingress đang để lộ cổng 80 ra bên ngoài để trình duyệt truy cập và kết nối với dịch vụ lắng nghe trên 8080. Theo mặc định, ingress sẽ lắng nghe trên cổng 80. "Ingress controller" là một nhóm nhận lưu lượng truy cập bên ngoài và xử lý quá trình ingress và được định cấu hình bởi tài nguyên ingress. Vì vậy, bạn cần phải cấu hình ingress selector và nếu không có 'ingress controller select...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

junior

What is Kubernetes, exactly?

entry

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào