Câu hỏi

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

Câu trả lời

Theo mặc định, POD sẽ có thể kết nối với mạng bên ngoài nhưng ngược lại, chúng ta cần thực hiện một số thay đổi. Các tùy chọn sau có sẵn để kết nối với POD từ thế giới bên ngoài.

  • Nodeport (hiển thị cổng trên mỗi nút cho giao tiếp v...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

middle

Làm sao để chạy Kubernetes cục bộ?

junior

Tại sao lại cần Operator?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào