Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Tại sao lại cần Operator?

Câu trả lời

Quá trình quản lý các ứng dụng trong Kubernetes không đơn giản như quản lý các ứng dụng không trạng thái, trong đó việc đạt được trạng thái mong muốn và nâng cấp đều được xử lý theo cùng một cách cho mọi bản sao. Trong các ứng dụng trạng thái, việc nâng cấp mỗi bản sao có thể yêu cầu xử lý kh...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

senior

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển tiếp cổng '8080 (container) -> 8080 (service) -> 8080 (ingress) -> 80 (browser) và nó có thể được thực hiện như thế nào?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào