Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Làm sao để lấy Id Address của client trong PHP?

Câu trả lời

Để lấy địa chỉ IP của client trong PHP, bạn có thể sử dụng biến siêu toàn cục $_SERVER. Biến này chứa thông tin về header, đường dẫn, và vị trí script. Địa chỉ IP của client thường được lưu trữ trong $_SERVER['REMOTE_ADDR'].

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

$clientIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "Địa chỉ IP của bạn là: " . $clientIP;

Tuy nhiên, nếu yêu cầu đến server thông qua một proxy hoặc load balancer, $_SERVER['REMOTE_ADDR'] có thể sẽ trả về địa chỉ IP của proxy hoặc load balancer thay vì địa chỉ IP thực sự của client. Trong trường hợp này, bạn có thể kiểm tra các header HTTP như `X-Forwarded-F...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình trong PHP?

middle

Muốn chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 trong PHP ta phải làm gì?

junior

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào