Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Trong PHP, hàm include() and require() khác nhau như thế nào?

Câu trả lời

Trong PHP, hàm include()require() đều được sử dụng để thêm nội dung của một file PHP vào một file PHP khác khi server thực thi mã. Tuy nhiên, chúng khác nhau ở cách xử lý khi file cần thêm không tồn tại hoặc có lỗi xảy ra

  • include(): Khi file cần thêm không tồn tại, include() sẽ sinh ra một cảnh báo (warning) nhưng script sẽ tiếp tục thực thi
  • require(): Ngược lại, require() sẽ sinh ra một lỗi nghiêm trọng (fatal error) và dừng việc thực thi script nếu file không tồn ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

StdClass trong PHP là gì?

middle

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

senior

Làm cách nào để có thể đặt thời gian thực thi vô hạn cho tập lệnh PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào