Câu hỏi

yield có nghĩa là gì trong PHP?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Vấn đề: giải thích đoạn mã bên dưới và yield có chức năng gì:

function a($items) {
   foreach ($items as $item) {
      yield $item + 1;
   }
}

Giải pháp: Từ khóa yield trả về dữ liệu từ một `gen...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail