Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Hãy phân biệt giữa parameterised functionnon-parameterised function trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, việc sử dụng require_once thay vì require phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của việc bao gồm các file. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai hàm này và lý do khi nào bạn nên sử dụng require_once:

require

  • require được sử dụng để bao gồm và chạy mã từ một file khác vào file hiện tại.
  • Nếu file được yêu cầu không tồn tại, PHP sẽ phát sinh một lỗi fatal và dừng việc thực thi script.
  • Sử dụng require khi bạn muốn đảm bảo rằng một file được bao gồm và mã trong đó được thực thi. Nếu bạn cần mã từ file đó để chạy ứng dụng của mình, require là lựa chọn phù hợp.
  • require sẽ bao gồm và thực thi mã từ file được chỉ định mỗi lần nó được gọi. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng require để bao gồm cùng một file nhiều lần, mã trong file đó sẽ được thực thi nhiều lần.

require_once

  • require_once hoạt động giống như require nhưng với một điểm khác biệt quan trọng: nó kiểm tra xem file ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

PHP có phân luồng không?

middle

Sự khác biệt giữa trình thông dịch PHP và trình xử lý PHP là gì?

middle

$$ trong PHP có nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào