Câu hỏi

Phân biệt giữa được parameterised function và non-parameterised function?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Non-parameterised function không nhận bất kỳ tham số nào tại thời điểm gọi.
  • Paramete...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail