Câu hỏi

Làm thế nào để biến error thành exception trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, bạn có thể chuyển đổi các lỗi thành ngoại lệ (exceptions) bằng cách sử dụng hàm set_error_handler() để đăng ký một hàm xử lý lỗi tùy chỉnh. Trong hàm xử lý lỗi này, bạn có thể ném (throw) một ErrorException hoặc một ngoại lệ tùy chỉnh dựa trên thông tin lỗi được cung cấp

Đây là một ví dụ về cách chuyển đổi lỗi thành ngoại lệ:

function customErrorHandler($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
  // Kiểm tra xem lỗi này có nằm trong danh sách lỗi được báo cáo hay không
  if (!(error_reporting() & $errno)) {
    // Nếu không, thì bỏ qua lỗi này
    return false;
  }
  
  // Ném một ErrorException
  throw new ErrorException($errstr, $errno, 0, $errfile, $errline);
}

// Đăng ký hàm xử lý lỗi tùy ...
Bạn cần đăng nhập để xem