Câu hỏi

Làm thế nào để biến error thành exception trong PHP?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Vấn đề: tôi cần bắt giữ một số warning được đưa ra từ một số hàm gốc của php và sau đó xử lý chúng. try / catch không hoạt động vì warning không phải là exception. Bạn có thể giúp biến error thành exception trong P...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail