Câu hỏi

Sự khác biệt giữa isset()array_key_exists() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, isset()array_key_exists() là hai hàm được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của một biến hoặc một key trong mảng, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng:

isset()

  • Kiểm tra biến: isset() được sử dụng để kiểm tra xem một biến hoặc một key trong mảng có được thiết lập (set) và không phải là NULL hay không
  • Trả về giá trị: isset() trả về true nếu biến hoặc key tồn tại và không có giá trị NULL. Nếu biến hoặc key không tồn tại, hoặc nếu giá trị của nó là NULL, isset() trả về false
  • Không phát sinh lỗi: isset() không phát sinh lỗi nếu biến không tồn tại

array_key_exists()

  • Kiểm tra key trong mảng: array_key_exists() được sử dụng để kiểm tra xem một key có tồn tại trong mảng hay không, bất kể giá trị của key đó là gì
  • Trả về giá trị: `array_key_e...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong PHP Cookiesession có gì khác nhau? Người ta nói bản thân của sessioncookie là đúng hay sai?

middle

Có lý do gì để sử dụng strcmp() để so sánh string trong PHP không?

junior

Sự khác biệt giữa constdefine trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào