Câu hỏi

PHP có hỗ trợ nạp chồng phương thức không?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Nạp chồng phương thức (method overloading) là hiện tượng sử dụng cùng một tên phương thức với các tham số khác nhau (khác kiểu dữ liệu, khác số l...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail