Câu hỏi

PHP có hỗ trợ nạp chồng phương thức không?

Câu trả lời

Nạp chồng phương thức (method overloading) là hiện tượng sử dụng cùng một tên phương thức với các tham số khác nhau (khác kiểu dữ liệu, khác số l...

Bạn cần đăng nhập để xem