Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Câu trả lời

Trong PHP, mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế để hỗ trợ đa luồng (multithreading) một cách tự nhiên như một số ngôn ngữ lập trình khác, nhưng với sự giúp đỡ của một số extension, PHP có thể thực hiện được các tác vụ đa luồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng đa luồng trong PHP không phải là phổ biến và thường không được khuyến khích cho các ứng dụng web thông thường do độ phức tạp và các vấn đề về hiệu suất và bảo mật có thể phát sinh.

PHP Là Đơn Luồng

  • PHP được thiết kế và sử dụng rộng rãi như một ngôn ngữ lập trình đơn luồng (single-threaded). Điều này có nghĩa là mỗi yêu cầu đến máy chủ web được xử lý tuần tự, một lúc một yêu cầu. Trong môi trường web, điều này không phải là vấn đề lớn vì máy chủ web như Apache hoặc Nginx có thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời bằng cách sử dụng nhiều quy trình hoặc luồng của chính nó

Sử Dụng Đa Luồng Trong PHP

  • Để thực hiện đa luồng trong PHP, bạn có thể sử dụng extension pthreads cho PHP 7.4 trở xuống. Tuy nhiên, pthreads đã không được hỗ trợ hoặc duy trì cho các phiên bản P...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các câu lệnh có sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không? Tại sao?

middle

Giải thích cách chúng ta xử lý các exception trong PHP?

middle

Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào