Câu hỏi

Hàm ini_set() được dùng làm gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

PHP cho phép người dùng sửa đổi một số cài đặt được đề cập trong php.ini bằng cách sử dụng ini_set(). Hàm này yêu cầu h...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail