Câu hỏi

Phân biệt $POST$GET trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, $POST$GET là hai phương thức được sử dụng để truyền dữ liệu từ client lên server. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa hai phương thức này:

Phương thức $GET:

  • Dữ liệu được gửi thông qua URL và có thể nhìn thấy trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
  • Thích hợp cho việc truyền dữ liệu không nhạy cảm vì dữ liệu có thể dễ dàng bị nhìn thấy và lưu trữ trong lịch sử trình duyệt.
  • Có giới hạn về độ dài dữ liệu có thể gửi, thường khoảng 2000 ký tự.
  • Dữ liệu gửi đi có thể được lưu trữ trong cache của trình duyệt.
  • Thường được sử dụng cho việc truy vấn dữ liệu, ví dụ như tìm kiếm

Phương thức $POST:

  • Dữ liệu được gửi thông qua HTTP request body, không hiển thị trên URL, do đó có tính bảo mật cao hơn.
  • Không giới hạn về độ dài dữ liệu có thể gửi.
  • Thích hợp cho việc gửi dữ liệu nhạy cảm như thông tin cá nhân, mật khẩu, v.v.
  • Dữ liệu gửi...
Bạn cần đăng nhập để xem