Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Cho ví dụ về session_id() trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, session_id() là một hàm được sử dụng để lấy hoặc thiết lập ID của session hiện tại. Mỗi session được gán một ID duy nhất, giúp PHP theo dõi session của từng người dùng trên server. ID session này thường được lưu trữ trong một cookie trên trình duyệt người dùng và được gửi lại cho server với mỗi yêu cầu HTTP, cho phép server duy trì trạng thái giữa các yêu cầu HTTP không liên quan đến nhau

Cách sử dụng session_id():

  • Lấy ID Session Hiện Tại: Để lấy ID của session hiện tại, bạn chỉ cần gọi session_id() mà không cung cấp bất kỳ tham số nào. Điều này sẽ trả về ID của session hiện tại nếu có, hoặc một chuỗi rỗng nếu không có session nào được bắt đầu.
session_start();
echo session_id();
  • Thiết lập ID Session: Bạn cũng có thể sử dụng session_id() để thiết lập một ID session mới bằng cách truyền một ID mong muốn vào hàm. Điều này phải được thực hiện trước khi gọi session_start().
session_id("my-custom-session-id");
session_start();

Lưu ý khi sử dụng session_id():

  • Đảm bảo rằng bạn gọi session_start() trước k...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

PHP có hỗ trợ đa thừa kế không? Tại sao?

middle

Muốn chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 trong PHP ta phải làm gì?

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào