Câu hỏi

Sự khác biệt giữa == và === là gì?

Câu trả lời

  • Toán tử == chuyển đổi kiểu giữa hai kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau.
  • Toán tử === thực hiện một "so sánh an toàn kiểu (typesaf...
Bạn cần đăng nhập để xem