Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ===== trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, sự khác biệt giữa == (toán tử bằng) và === (toán tử bằng tuyệt đối) chủ yếu nằm ở cách chúng so sánh giá trị và kiểu dữ liệu của các toán hạng:

== (Equal): Toán tử này được sử dụng để kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng có bằng nhau hay không, mà không xem xét kiểu dữ liệu của chúng. Nếu hai toán hạng có giá trị bằng nhau sau khi thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động (nếu cần), kết quả của phép so sánh sẽ là true

Ví dụ:

if (123 == "123") { // true, vì giá trị "123" (chuỗi) được chuyển đổi thành số 123 và so sánh với số 123
    echo "Equal";
}

=== (Identical):...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) trong PHP?

middle

Các lớp tự động tải (autoloading class) trong PHP là gì?

middle

Sự khác biệt giữa isset()array_key_exists() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào