Câu hỏi

Sự khác biệt giữa == và === là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Toán tử == chuyển đổi kiểu giữa hai kiểu khác nhau nếu chúng khác nhau.
  • Toán tử === thực hiện một "so sánh an toàn kiểu (typesaf...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail