Câu hỏi

Sự khác biệt giữa var_dump() và print_r() là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Hàm var_dump hiển thị thông tin cấu trúc về các biến/biểu thức bao gồm kiểu và giá trị của nó. Mảng được khám phá (explore) theo cách đệ quy với các giá trị được thụt vào...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail