Câu hỏi

Sự khác biệt giữa var_dump() và print_r() là gì?

Câu trả lời

Hàm var_dump hiển thị thông tin cấu trúc về các biến/biểu thức bao gồm kiểu và giá trị của nó. Mảng được khám phá (explore) theo cách đệ quy với các giá trị được thụt vào...

Bạn cần đăng nhập để xem