Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Làm cách nào để có thể đặt thời gian ...

Câu trả lời

Để đặt thời gian thực thi vô hạn cho tập lệnh PHP, bạn có thể sử dụng hàm set_time_limit() với giá trị là 0. Hàm này cho phép bạn đặt số giây tối đa mà một script được phép chạy trước khi bị PHP dừng lại. Khi đặt giá trị là 0, bạn sẽ cho phép script chạy vô thời hạn, không bị giới hạn thời gian thực thi

Ví dụ sử dụng set_time_limit():

<?php
// Đặt thời gian thực thi script là vô hạn
set_time_limit(0);
?>

Lưu ý rằng việc sử dụng set_time_limit(0) nên được thực hiện cẩn thận, đặc biệt là trong môi trường sản xuất, vì nó có thể ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để biến error thành exception trong PHP?

middle

Hãy kể các loại lỗi khác nhau trong PHP?

middle

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào