Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Giải thích cách chúng ta xử lý các exception trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, việc xử lý các exception (ngoại lệ) là một phần quan trọng của việc viết mã nguồn chắc chắn và dễ bảo trì. Các exception cho phép bạn xử lý các lỗi và các tình huống không mong muốn một cách linh hoạt và có tổ chức. Dưới đây là cách bạn có thể xử lý các exception trong PHP:

Sử dụng Khối trycatch

Cơ bản nhất, bạn sử dụng khối try để bao quanh đoạn mã có khả năng phát sinh exception. Nếu một exception được ném ra trong khối try, nó sẽ được bắt bởi một hoặc nhiều khối catch tương ứng.

try {
  // Mã có thể ném ra một exception
  throw new Exception("Một lỗi đã xảy ra");
} catch (Exception $e) {
  // Xử lý exception ở đây
  echo $e->getMessage();
}

Hàm getMessage()

Trong khối catch, bạn có thể sử dụng hàm getMessage() từ đối tượng exception để lấy thông điệp lỗi và xử lý nó theo cách bạn muốn.

Xử lý Nhiều Loại Exception

Bạn có thể có nhiều khối catch để xử lý các loại exception khác nhau.

try {
  // Mã có thể ném ra nhiều loại exception
} catch (CustomException $e) {
  // Xử lý một loại custom exception
} catch (Exception $e) {
  // Xử lý các loại exception khác
}

Khối finally

Khối...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo giá trị hay tham chiếu? Tại sao?

middle

PHP có hỗ trợ nạp chồng phương thức không? Tại sao?

middle

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào