Câu hỏi

Giải thích cách chúng ta xử lý các exception trong PHP?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Khi một exception được thảy ra, mã theo sau câu lệnh sẽ không được thực thi và PHP sẽ cố gắng tìm khối catch phù hợp đầu tiên. Nếu một exception k...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail