Câu hỏi

Giải thích cách chúng ta xử lý các exception trong PHP?

Câu trả lời

Khi một exception được thảy ra, mã theo sau câu lệnh sẽ không được thực thi và PHP sẽ cố gắng tìm khối catch phù hợp đầu tiên. Nếu một exception k...

Bạn cần đăng nhập để xem