Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

$GLOBALS trong PHP để làm gì?

Câu trả lời

Trong PHP, $GLOBALS là một biến siêu toàn cục (superglobal) được sử dụng để truy cập các biến toàn cục từ bất kỳ đâu trong script PHP, không phụ thuộc vào phạm vi của biến. $GLOBALS là một mảng kết hợp, trong đó các key là tên của các biến toàn cục và các value là giá trị của các biến đó

Bạn có thể sử dụng $GLOBALS để đọc hoặc ghi giá trị của bất kỳ biến toàn cục nào mà không cần phải khai báo nó là global trong một hàm. Điều này giúp việc truy cập và thay đổi giá trị của các biến toàn cục trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi bạn đang làm việc bên trong một hàm

Ví dụ về cách sử dụng $GLOBALS để thay đổi giá trị của một biến toàn cục từ bên trong một hàm:

...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích cách sử dụng các enumerations trong PHP?

senior

Các liên kết tĩnh trễ (LSB) trong PHP là gì?

middle

Giải thích việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào