Câu hỏi

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Chúng ta biết rằng __destruct được gọi khi đối tượng bị hủy. Về mặt logic, điều gì sẽ xảy ra nếu đối tượng bị hủy? ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail