Câu hỏi

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình?

Câu trả lời

Chúng ta biết rằng __destruct được gọi khi đối tượng bị hủy. Về mặt logic, điều gì sẽ xảy ra nếu đối tượng bị hủy? ...

Bạn cần đăng nhập để xem