Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, cả mysql_close()unlink() đều không cần thiết để sử dụng trong mọi tình huống, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau:

  1. mysql_close(): Hàm này được sử dụng để đóng kết nối MySQL mở ra bởi hàm mysql_connect(). Trong nhiều trường hợp, việc đóng kết nối cơ sở dữ liệu không cần thiết vì PHP sẽ tự động đóng tất cả các kết nối không persistent khi script kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm việc với một số lượng lớn kết nối hoặc muốn giải phóng tài nguyên ngay lập tức, việc sử dụng mysql_close() có thể hữu ích.
  2. unlink(): Hàm này được sử dụng để xóa một tệp từ hệ thống tệp. Nếu bạn cần xóa m...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích một closure trong PHP là gì và tại sao nó sử dụng mã định danh use?

junior

Sự khác nhau giữa echoprint() trong PHP là gì?

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào