Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Trong PHP $a++++$a có gì khác nhau?

Câu trả lời

Trong PHP, $a++++$a đều là các toán tử tăng giá trị, nhưng chúng hoạt động một chút khác nhau:

$a++ (Post-increment)

 • Mô tả: Tăng giá trị của biến $a lên 1, nhưng trả về giá trị của $a trước khi được tăng.
 • Ví dụ:
  $a = 5;
  echo $a++; // In ra 5
  echo $a;  // In ra 6
  Trong ví dụ trên, echo $a++ in ra giá trị hiện tại của $a là 5, sau đó $a mới được tăng lên 1. Khi echo $a được gọi lần thứ hai, nó in ra giá trị mới của $a là 6.

++$a (Pre-increment)

 • Mô tả: Tăng giá trị của biến $a lên 1 và trả về giá trị mới sau khi được tăng.
 • Ví dụ:
  $a = 5;
  e...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau của toán tử &&& trong PHP là gì?

middle

Toán tử Nullish Coalescing trong PHP dùng để làm gì?

junior

Sự khác biệt giữa nháy đơn và nháy kép trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào