Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì trong PHP?

Câu trả lời

Để chuyển mảng thành chuỗi trong PHP, bạn sử dụng hàm implode(). Hàm này giúp nối các phần tử của mảng lại với nhau và liên kết chúng bởi một chuỗi cho trước[1].

Cú pháp của hàm implode() là:

implode(string $glue, array $data)

Trong đó:

  • $glue: Chuỗi dùng để nối các phần tử trong mảng.
  • $data: Là mảng dữ liệu cần nối chuỗi.

Ví dụ:

$name_info = array('firstname' => 'Phan Văn', 'lastname' => 'Cương');
$fullname = implode(' ', $name_info);
echo $fullname; // Kết quả: Phan Văn Cương

Để tách chuỗi thành mảng, bạn sử dụng hàm explode(). Hàm này tách chuỗi bằng dấu phân cách và trả về một mảng chứa các phần tử[4][12].

Cú pháp của hàm explode() ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

middle

Trong PHP để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

middle

Trong PHP, hàm include() and require() khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào