Câu hỏi

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Phạm vi của biến (variable scope) được biết đến là ranh giới của biến, trong đó nó có thể được nhìn thấy ho...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail