Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, biến có thể có ba phạm vi khác nhau: local, global và static

Local Scope

Biến Local: Là biến được khai báo bên trong một hàm và chỉ có thể truy cập được trong hàm đó. Biến local không thể được truy cập từ bên ngoài hàm nơi nó được khai báo.

Global Scope

Biến Global: Là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong mã nguồn, trừ bên trong các hàm, trừ khi được khai báo là global bên trong hàm đó. Để truy cập một biến global bên trong một hàm, bạn cần sử dụng từ khóa global hoặc mảng siêu toàn cục $GLOBALS[index] trong đó index là tên của biến.

Static Scope

Biến Static: Là biến local được khai báo với từ khóa static bên trong một hàm, giữ giá...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

$GLOBALS trong PHP để làm gì?

senior

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

middle

Trong PHP, hàm include() and require() khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào