Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa echoprint() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, echoprint đều là các cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình. Tuy nhiên, có một số khác biệt nhỏ giữa chúng:

 1. Số lượng tham số:

  • echo có thể nhận nhiều tham số, được phân tách bởi dấu phẩy
  • print chỉ có thể nhận một tham số duy nhất
 2. Giá trị trả về:

  • echo không trả về giá trị nào
  • print luôn trả về giá trị là 1, cho phép nó được sử dụng trong các biểu thức
 3. Tốc độ:

  • echo được coi là nhanh hơn một chút so với print do echo không cần phải trả về giá trị
 4. Sử dụng trong biểu thức:

  • Do print trả về giá trị, nó có thể được sử dụng như một phần của biểu thức phức t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các câu lệnh có sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không? Tại sao?

middle

Trong PHP $a++++$a có gì khác nhau?

middle

Phân biệt giữa exceptionerror trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào