Câu hỏi

Giải thích một closure trong PHP là gì và tại sao nó sử dụng mã định danh “use”?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Hãy xem xét đoạn mã dưới đây:

```php public function getTotal($tax) { $total = 0.00;

$callback = function ($quantity, $product) use ($tax, &$total) { $pricePerItem = constant(CLASS . "::PRICE_" . strtoupper($product)); $total += (...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail