Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Giải thích một closure trong PHP là gì ...

Câu trả lời

Trong PHP, một Closure là một hàm ẩn danh, tức là một hàm không có tên. Closures cho phép bạn tạo ra các hàm có thể ghi nhớ và truy cập các biến từ phạm vi (scope) mà nó được tạo ra, ngay cả khi hàm được thực thi ở một phạm vi khác. Điều này làm cho Closures trở thành một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo ra các hàm linh hoạt và có khả năng tương tác với dữ liệu mà không cần phải truyền trực tiếp qua tham số.

Sử dụng use trong Closures

Từ khóa use được sử dụng trong định nghĩa của Closure để "kế thừa" các biến từ phạm vi mà Closure được tạo ra. Điều này cho phép Closure truy cập vào các biến mà không cần phải truyền chúng như là tham số

Ví dụ:

$message = 'Hello, World';

$exampleClosure = function() use ($message) {
    echo $message;
};

$exampleClosure(); // In ra: Hello, World

Trong ví dụ trên, Closure sử dụng từ khóa use để truy cập biến $message từ phạm vi ngoài Closure. Mà không cần phải truyền $message như một tham số khi gọi Closure.

Tại sao lại sử dụng Closures?

Closures rất hữu ích ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Toán tử Nullish Coalescing trong PHP dùng để làm gì?

senior

Phương pháp nào là tốt nhất để hợp nhất hai đối tượng PHP?

senior

PHP có phân luồng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào