Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Mysql_close() cần thiết như thế nào trong th...

Câu trả lời

Trong PHP, hàm mysql_close() được sử dụng để đóng kết nối MySQL mở ra bởi hàm mysql_connect(). Tuy nhiên, việc sử dụng mysql_close() không hoàn toàn cần thiết trong mọi tình huống vì PHP sẽ tự động đóng tất cả các kết nối không persistent khi kịch bản kết thúc. Điều này có nghĩa là khi một script PHP hoàn thành, PHP sẽ dọn dẹp và đóng các kết nối mở ra, kể cả khi có lỗi hoặc ngoại lệ xảy ra trong quá trình thực thi script

Người ta ít thấy việc áp dụng mysql_close() trong thực tế vì các lý do sau:

  1. Tự động đóng kết nối: Như đã nói, PHP tự động đóng các kết nối khi script kết thúc, do đó việc gọi mysql_close() không cần thiết trừ khi bạn cần giải phóng tài nguyên ngay lập tức
  2. Quản lý tài nguyên: Trong hầu hết các ứng dụng, các script PHP thường chạy nhanh và không giữ kết nối mở lâu, vì vậy việc quản lý tài nguyên không trở thành vấn đề lớn.
  3. **K...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

middle

Phân biệt $POST$GET trong PHP?

middle

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo giá trị hay tham chiếu? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào