Câu hỏi

Sự khác biệt giữa trình thông dịch PHP và trình xử lý PHP là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Trình xử lý PHP (PHP Handler) là một Apache module được Apache sử dụng để giao tiếp với trình thông dịch PHP (PHP Interpreter). Về cơ bản, ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail