Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa trình thông dịch PHP và trình xử lý PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, "trình thông dịch" (interpreter) và "trình xử lý" (handler) là hai khái niệm liên quan nhưng có chức năng khác nhau:

Trình Thông Dịch PHP (PHP Interpreter)

Trình thông dịch PHP là một chương trình hoặc môi trường thực thi chịu trách nhiệm phân tích cú pháp (parse) và thực thi mã nguồn PHP. Khi một file PHP được yêu cầu, trình thông dịch PHP sẽ đọc mã nguồn, biên dịch nó thành mã máy (opcode), và sau đó thực thi mã này để tạo ra kết quả, thường là HTML để gửi về cho trình duyệt. Trình thông dịch PHP phổ biến nhất là Zend Engine, được phát triển bởi công ty Zend

Trình Xử Lý PHP (PHP Handler)

Trình xử lý PHP là một module hoặc cách thức mà máy chủ web (như Apache hoặc Nginx) sử dụng để giao tiếp với trình thông dịch PHP. Trình xử lý PHP xác định cách máy chủ web xử lý các file PHP, chẳng hạn như cách chúng được tải và thực thi. Có nhiều loại trình xử lý PHP khác nhau, bao gồm mod_php (Apache mod...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy kể các loại lỗi khác nhau trong PHP?

junior

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

middle

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào