Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Trong PHP để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

Câu trả lời

Trong PHP, để gộp mảng bạn sử dụng hàm array_merge(). Hàm này nhận một hoặc nhiều mảng làm đối số và trả về một mảng mới chứa tất cả các phần tử từ các mảng đầu vào. Nếu các mảng đầu vào có các khóa trùng lặp, thì phần tử từ mảng sau sẽ ghi đè lên phần tử từ mảng trước có cùng khóa

Cú pháp:

array_merge($array1, $array2, ...);

Ví dụ:

$array1 = array("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);

Để tách mảng, bạn có thể sử dụng hàm explode(). Hàm này ch...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

middle

Phân biệt giữa exceptionerror trong PHP?

middle

Có hàm nào để tạo một bản sao của một mảng sang một mảng khác trong PHP không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào