Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo giá trị hay tham chiếu? Tại sao?

Câu trả lời

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo tham chiếu, không phải theo giá trị. Điều này có nghĩa là khi bạn truyền một đối tượng vào một hàm hoặc gán nó cho một biến khác, bạn không tạo ra một bản sao của đối tượng đó. Thay vào đó, bạn truyền một tham chiếu đến cùng một đối tượng gốc. Do đó, bất kỳ thay đổi nào đối với đối tượ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) trong PHP?

middle

Có lý do gì để sử dụng strcmp() để so sánh string trong PHP không?

middle

Cho biết sự khác nhau giữa serializejson_encode trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào