Câu hỏi

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo giá trị hay tham chiếu? Tại sao?

Câu trả lời

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo tham chiếu, không phải theo giá trị. Điều này có nghĩa là khi bạn truyền một đối tượng vào một hàm hoặc gán nó cho một biến khác, bạn không tạo ra một bản sao của đối tượng đó. Thay vào đó, bạn truyền một tham chiếu đến cùng một đối tượng gốc. Do đó, bất kỳ thay đổi nào đối với đối tượ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên các hàm của lớp Exception trong PHP mà bạn biết?

middle

Sự khác biệt giữa trình thông dịch PHP và trình xử lý PHP là gì?

middle

$$ trong PHP có nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào