Câu hỏi

Sự khác biệt chính giữa const và define là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Sự khác biệt cơ bản giữa const so với defineconst xác định các hằng số tại compile time (thời điểm biên dịch), trong khi define xác định chúng tại runtime.

```php const FOO = 'BAR'; de...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail