Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

$$ trong PHP có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, $$ là một ví dụ về biến biến (variable variables), một tính năng ngôn ngữ cho phép truy cập đến một biến thông qua giá trị của một biến khác

Khi bạn có một biến $varname và giá trị của nó là một chuỗi, ví dụ "foo", thì $$varname sẽ tham chiếu đến biến có tên là giá trị của $varname, tức là biến $foo.

Ví dụ:

$varname = "foo";
$$varname = "bar"; // ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

StdClass trong PHP là gì?

middle

Sự khác biệt giữa isset()array_key_exists() trong PHP là gì?

senior

Sử dùng cái nào là tốt hơn khi giải phóng bộ nhớ trong PHP: unset() hay $var = null? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào