Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

PHP là gì?

Câu trả lời

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web chạy trên máy chủ. PHP là viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor", một từ viết tắt đệ quy. PHP được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1993 và phát hành lần đầu vào năm 1995

PHP có thể nhúng trực tiếp vào mã HTML và thường được sử dụng cùng với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, SQLite, và nhiều loại khác. PHP hỗ trợ kết nối và tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, và nó cũng có một hệ thống thư viện phong phú cùng với một cộng đồng lập trình viên lớn

Một số lợi ích của việc sử dụng PHP bao gồm:

  • Tính linh hoạt: PHP là một ngôn ngữ đa nền tảng, có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy kể các loại lỗi khác nhau trong PHP?

middle

Sự khác biệt giữa việc sử dụng self$this trong PHP là gì?

middle

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào