Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa shell_exec()exec() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, shell_exec()exec() là hai hàm được sử dụng để thực thi các lệnh hệ thống, nhưng chúng có một số khác biệt về cách thức hoạt động và kết quả trả về:

shell_exec()

  • Trả về toàn bộ output từ lệnh được thực thi dưới dạng một chuỗi
  • Không cung cấp thông tin về trạng thái kết thúc của lệnh (exit status).
  • Nếu lệnh thất bại hoặc không có output, shell_exec() sẽ trả về NULL.
  • Không có khả năng lấy thông tin chi tiết về từng dòng output hoặc trạng thái kết thúc của lệnh.

Ví dụ sử dụng shell_exec():

$output = shell_exec('ls');
echo "<pre>$output</pre>";

exec()

  • Trả về dòng cuối cùng của output từ lệnh được thực thi
  • Có thể cung cấp thông tin chi tiết về từng dòng output thông qua một tham số thứ hai, là một mảng sẽ chứa mỗi dòng của output.
  • Có thể cung cấp trạng thái kết thúc của lệnh thông q...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy kể các loại lỗi khác nhau trong PHP?

middle

Làm sao để kích hoạt thông báo lỗi trong PHP?

junior

Sự khác biệt giữa nháy đơn và nháy kép trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào