Câu hỏi

StdClass trong PHP là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

StdClass chỉ là một lớp 'empty' chung chung được sử dụng khi truyền các kiểu khác cho các đối tượng. StdClass không phải là lớp cơ sở cho các đối tượng trong PHP. Điều này có thể được chứng minh khá ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail