Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

StdClass trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, StdClass là một lớp "generic empty" (rỗng tổng quát) được sử dụng để tạo các đối tượng với các thuộc tính động. Nó không có phương thức hoặc thuộc tính cố định nào. StdClass thường được sử dụng khi cần một đối tượng đơn giản để lưu trữ dữ liệu mà không cần định nghĩa một lớp cụ thể. Có hai cách chính để tạo một đối tượng StdClass:

  1. Khởi tạo trực tiếp: Bạn có thể tạo một thể hiện mới của StdClass bằng cách sử dụng từ khóa new

    $obj = new StdClass();
    $obj->property1 = "Value 1";
    $obj->property2 = "Value 2";
  2. Chuyển đổi kiểu (Typecasting): Bạn cũng có thể chuyển đổi một mảng thành một đối tượng StdClass bằng cách typecasting

    $array = ['property1' => 'Value 1', 'property2' => 'Value ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

senior

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

middle

Sự khác biệt giữa isset()array_key_exists() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào