Câu hỏi

StdClass trong PHP là gì?

Câu trả lời

StdClass chỉ là một lớp 'empty' chung chung được sử dụng khi truyền các kiểu khác cho các đối tượng. StdClass không phải là lớp cơ sở cho các đối tượng trong PHP. Điều này có thể được chứng minh khá ...

Bạn cần đăng nhập để xem