Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Cho biết sự khác nhau giữa serializejson_encode trong PHP là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa serializejson_encode trong PHP chủ yếu nằm ở định dạng dữ liệu mà chúng tạo ra và mục đích sử dụng:

  1. serialize: Phương thức serialize trong PHP được sử dụng để chuyển đổi một mảng (Array) hoặc Object thành một chuỗi dữ liệu theo chuẩn của PHP. Chuỗi này sau đó có thể được lưu trữ hoặc truyền tải qua mạng. Khi muốn chuyển đổi chuỗi dữ liệu trở lại thành mảng hoặc object ban đầu, bạn sử dụng phương thức unserialize
  2. json_encode: Phương thức json_encode chuyển đổi một mảng (Array) hoặc Object thành một chuỗi dữ liệu JSON. Định dạng JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến, dễ đọc với con người và dễ dàng được các ngôn ngữ lập trình khác nhau xử lý. Để chuyển đổi một chuỗi dữ liệu JSON trở lại thành mảng hoặc object trong PHP, bạn sử dụng phương thức json_decode

Sự khác biệt chính:

  • **Địn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

junior

Sự khác biệt giữa nháy đơn và nháy kép trong PHP là gì?

middle

Trong PHP, các key & value trong một mảng được lập chỉ mục như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào