Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

Câu trả lời

Trong PHP, một hằng (constant) là một giá trị không thể thay đổi trong suốt quá trình thực thi script. Hằng số được sử dụng khi bạn cần một giá trị không đổi, ví dụ như phiên bản API, đường dẫn đến thư mục gốc của ứng dụng, hoặc các giá trị cố định khác mà bạn không muốn thay đổi trong suốt quá trình thực thi.

Định nghĩa Hằng Số

Bạn có thể định nghĩa một hằng số trong PHP sử dụng hàm define() hoặc từ khóa const. Sự khác biệt chính giữa hai cách này là define() cho phép bạn định nghĩa hằng số tại thời điểm thực thi (runtime), trong khi const định nghĩa hằng số tại thời điểm biên dịch (compile time).

  • Sử dụng define():
define("SITE_URL", "https://example.com");
echo SITE_URL;
  • Sử dụng const:
const API_VERSION = "v1";
echo API_VERSION;

Hằng Số và Biến

Khác với biến, hằng số không sử dụng dấu $ trước tên và một khi đã được định nghĩa, giá trị của chúng không thể thay đổi hoặc hủy bỏ. Hằng số cũng tự động có phạm vi toàn cục và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu tr...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào bạn có thể truyền một biến bằng cách tham chiếu trong PHP?

middle

PDO trong PHP là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các hàm die()exit() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào