Câu hỏi

Làm sao để kích hoạt thông báo lỗi trong PHP?

Câu trả lời

Để kích hoạt thông báo lỗi trong PHP, bạn có thể sử dụng hàm error_reporting() và cấu hình ini_set() để hiển thị lỗi. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Sử dụng error_reporting(): Bạn có thể gọi hàm này ở đầu script PHP của mình để chỉ định cấp độ lỗi nào nên được báo cáo. Để báo cáo tất cả các lỗi, bạn có thể sử dụng:
error_reporting(E_ALL);
  1. Hiển thị lỗi với ini_set(): Bạn cũng cần đảm bảo rằng lỗi được hiển thị trên màn hình bằng cách sử dụng ini_set() để thiết lập display_errors thành 1 (hoặc on):
ini_set('display_errors', 1);
  1. **Cấu hình php.ini...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Phương pháp nào là tốt nhất để hợp nhất hai đối tượng PHP?

middle

Sự khác biệt giữa isset()array_key_exists() trong PHP là gì?

middle

PHP có hỗ trợ đa thừa kế không? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào