Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Làm thế nào bạn có thể truyền một biến bằng cách tham chiếu trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, để truyền một biến bằng cách tham chiếu, bạn sử dụng ký hiệu & trước tên biến khi bạn truyền nó vào một hàm hoặc khi bạn gán nó cho một biến khác. Điều này cho phép bạn truyền một tham chiếu đến biến gốc thay vì một bản sao của giá trị của nó, cho phép hàm hoặc biến mới có thể thay đổi giá trị của biến gốc.

Truyền Biến Bằng Cách Tham Chiếu trong Hàm

Khi bạn muốn một hàm có khả năng thay đổi giá trị của biến được truyền vào từ bên ngoài hàm, bạn có thể định nghĩa tham số của hàm đó để nhận biến bằng cách tham chiếu.

Ví dụ:

function changeValue(&$var) {
    $var++;
}

$result = 5;
changeValue($result);
echo $result; // Kết quả là 6

Trong ví dụ trên, biến $result được truyền vào hàm changeValue bằng cách tham chiếu, do đó khi giá trị của nó được thay đổi bên trong hàm, giá tr...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên các hàm của lớp Exception trong PHP mà bạn biết?

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng require_once thay vì require trong PHP?

middle

Có lý do gì để sử dụng strcmp() để so sánh string trong PHP không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào