Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Khi nào chúng ta nên sử dụng require_once thay vì require trong PHP?

Câu trả lời

Bạn nên sử dụng require_once thay vì require trong PHP khi bạn muốn đảm bảo rằng một file chỉ được bao gồm (include) một lần duy nhất trong quá trình thực thi script. Điều này giúp tránh các vấn đề như định nghĩa lại hàm, lớp, hoặc biến, có thể xảy ra nếu cùng một file được bao gồm nhiều lần

require_once:

  • Kiểm tra xem file đã được bao gồm trước đó hay chưa.
  • Nếu file đã được bao gồm, PHP sẽ không bao gồm nó lần nữa.
  • Sử dụng require_once để bao gồm các file chứa định nghĩa lớp, hàm, hoặc các biến cấu hình mà bạn không muốn bị trùng lặp.

require:

  • Bao...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau của toán tử &&& trong PHP là gì?

junior

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

senior

Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế ?. Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào