Câu hỏi

Phân biệt giữa exception và error?

Câu trả lời

Việc khôi phục từ error là không thể. Giải pháp duy nhất cho các error là chấm dứt việc thực thi. Bạn có thể khôi phục từ ex...

Bạn cần đăng nhập để xem