Câu hỏi

Hãy kể các loại lỗi khác nhau trong PHP?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Một notice là một lỗi không nghiêm trọng cho biết đã xảy ra sự cố trong quá trình thự...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail